Diller

Ders İçerikleri

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

BMÜ-103 BİLGİSAYAR BİLİMİNİN TEMELLERİ         2 0 0 2

Ders içeriğinin tanıtımı; Bilgisayar ölçü birimleri, Temel kavramlar, Boole cebri, Algoritma ve akış şemaları, Programlama dilleri, İşletim sistemleri, Mikroişlemciler ve assembly programlama, Bilgisayar ağları ve internet teknolojisi, Sayı ve kodlama sistemleri, Yazılım mühendisliği, Veri yapıları ve veri modelleri, Veritabanı yönetimi ve SQL, Donanım mühendisliği, Yazılım modelleme dilleri, Ayrık yapılar matematiği.

BMÜ-101 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ         0 2 0 1

Dersin içeriğinin tanıtımı; Bilgisayar Müh. Bölümü, Üniversite ve Fakültenin tanıtımı. Eğitim Öğretimle ilgili Üniversite ve Fakültenin yönetmelik, yönerge ve prosedürleri.  Bilgi, bilim, meslek kavramları; Tarım ve Sanayi Devrimi, Bilim ve Teknolojide son gelişmeler. Araştırma (proje) konularının dağıtımı. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Meslek tanımı, İlkeleri ve Eğitim Programı. Bilgisayar Mühendisliğinin Temel Yöntem ve Konuları. Bilgi Teknolojisinin Gelişimi. Bilgisayar Sisteminin Donanım özellikleri ve işleyişi. Yazılım Özellikleri, Programlama yöntemi- Algoritma ve Tasarımı. Bilgisayar ortamında, Veri/ bilgi tanımı ve kullanımı.

BMÜ-111        ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I         3 0 2 4

Bilgisayarlarla ilgili temel kavramlar: Giriş-Çıkış aygıtları, Donanım ve yazılımlarla ilgili temel kavramlar, Işletim sistemleri. Algoritmalar ve problem çözmek için algoritma geliştirme. Akış Diyagramları. Üst seviyeli programlama dilleri. Java programlamaya giriş. Java dilinin genel yapısı. Javada veriler, standart veri tipleri, özel veri tipleri. Java’da operatörler. Diziler, matrisler. Giriş/Çıkış işlemleri. Program Kontrol elemanları ve döngüler. Java ile dosya işlemleri. Java ile veri yapılarına giriş.

FİZ-111          FİZİK-I         2 0 2 3

Fizik ve Ölçme Uzunluk, kütle ve zaman standartları; Vektörler Koordinat sistemleri; Bir boyutta hareket Yerdeğiştirme, hız ve sürat; İki Boyutta Hareket Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri, Sabit ivmeli iki boyutlu hareket; Hareket Kanunları Kuvvet kavramı; Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Düzgün dairesel harekete Newton’un ikinci yasasının uygulanması; İş ve Kinetik Enerji Sabit kuvvetin yaptığı iş; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu Potansiyel Enerji; Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal momentum ve korunumu; Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal yerdeğiştirme hız ve ivme; Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Katı cismin yuvarlanma hareketi; Statik Denge ve Esneklik Denge şartları; Titreşim Hareketi Basit harmonik hareket; Evrensel Çekim Yasası Newton’un evrensel çekim yasası; 

MAT-161        MATEMATIK-I         4 0 0 4

Tek değişkenli reel fonksiyonlar; limit ve süreklilik, türev ve diferensiyel; zincir kuralı, kapalı türetme. Türevin uygulamaları; maksimum, minumum, ortalama değer teoremi. İntegrasyon; belirsiz integral kavramı, integrasyon yöntemleri, belirli integral, integral hesabın esas teoremi, integral hesabın ortalama değer teoremi. Belirli integrallerin uygulamaları; alan, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacim hesapları. Transandan fonksiyonlar. İntegrasyon teknikleri, L'Hospital kuralı, genelleştirilmiş integraller.

BMÜ-112             ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II         3 0 2 4  

Java ile Görsel Programlama. AWT ve Swing uygulamaları.  Java Appletler. Java Threads (Iş parçacıkları). Veri Yapılarına Giriş, Diziler, Yığın, Kuyruk ve Listeler, Agaç yapıları ve bu yapılara ilişkin algoritmalar. Nesne Tabanlı Programlama. Nesnelerin yeniden kullanımı, Kompozisyon. Kalıtım ve Polimorfizm. Soyut Sınıflar ve Arayüzler (Abstract Classes and Interfaces). Javada hazır kütüphanelerin oluşturulması ve kullanılması. Java ile veritabanı uygulamalarına giriş (JDBC - Java Database Connectivity). Java ile Internet programlamaya giriş (JSP - Java Server Pages).

MAT-162             MATEMATIK-II         4 0 0 4

Diziler; limit tanımı ve limit teoremleri, monoton diziler. Seriler; pozitif terimli seriler, herhangi terimli seriler, mutlak ve yarıyakınsak seriler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri. Vektörel hesap. Çok değişkenli fonksiyonlar; limit, süreklilik, kısmi türev, zincir kuralı, doğrultu türevleri, maksimum ve minumum, Lagrange çarpanları yöntemi, Taylor formülü. İki ve üç katlı integraller, eğrisel integraller, düzlemde Green Teoremi, yüzey alanı ve yüzey integralleri, Diverjans ve Stokes teoremleri.

EMÜ-102        BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ELEKTRİK DEVRELERİ         3 0 0 3

Temel büyüklükler ve birimler,Elektrik enerjisinin etkileri,. Akım, gerilim, güç kavramları, Doğru ve alternatif akım kavramlarının karşılaştırmalı olarak açıklanması, Ölçü aletlerinin tanıtılması ve kullanılması. Elektrik devreleri ile çalışılırken alınması gerekli tedbirler. R, L, C devre elemanları, Tanım bağıntıları, pratik değerlerinin okunması, Değerlerinin ölçmelerle belirlenmesi. Seri ve paralel bağlama. Kirchhof’un yasaları, Doğru akım devreleri. R-RL-RC-RLC devrelerinin incelenmesi. Thevenin, Norton, Maksimum güç  ve Süperpozisyon teoremleri. Alternatif akım devreleri, R-RL-RC-RLC devrelerinin incelenmesi. Alternatif akımda güç. Devre çözümleme yöntemleri, Seri ve paralel rezonans devreleri. Tek fazlı ve üç fazlı alternatif akım devreleri. Fazör diyagramı. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ile ilgili temel bilgiler. Topraklama. Manyetik alan, Transformotörler.Elektrik makinalarının temel çalışma prensipleri ve tipleri. Etiket değerlerinin okunması. Yalıtkan, İletken, Yarıiletken malzemelerin yapıları, p-n eklemleri, yarıiletken elektronik devre elemanlarının özellikleri ve  İ-v karakteristikleri. Diyotlu tek fazlı ve üç fazlı doğrultucular, Filtreleme, harmonikler. Transistörlü lineer devrelerin analizi. Transistorlerin yükseltici devrelerde kullanımı ve  örnek devre çözümleri. OPAMP’lar ve OPAMP’larla yapılan matematiksel işlem devreleri. (Karşılaştırıcı,Toplayıcı, fark alıcl, İntegral, Türev, ve Logaritma alıcılar.) Transistorün anahtarlama modunda çalıştırılması. Anahtarlama gecikmeleri ve kayıpları. Anahtarlamalı devrelere örnekler (röleli v.b örnekler). Kare dalga üreticileri. Tristörlü doğrultucular, İnverterler, kesintisiz güç kaynakları ve anahtarlamalı mod güç kaynaklarının temel çalışma prensipleri. Elektriğin bilişimdeki rolü ( Haberleşme, hafızalama, görüntüleme, v.b temel konuların prensipleri)

FİZ-112          FİZİK-II         2 0 0 2

Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri; Gauss Yasası Elektrik akısı; Elektriksel Potansiyel Elektriksel  potansiyel ve potansiyel farkı; Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı; Sığanın hesaplanması; Akım ve Direnç Elektrik akımı; Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti; Manyetik Alanlar Manyetik alan; Faraday Yasası    Faraday’ın indiksiyon kanunu; İndüktans Öz-indüktans; Alternatif Akım Devreleri AA kaynakları ve fazörler;  RLC seri devresi; AA devresinde güç; Seri RLC devresinde rezonans; Transformatörler ve güç iletimi

BMÜ-231        SAYISAL TASARIM         3 0 0 3

Sayısal, Analog kavramları, Sayı sistemleri, Binary, Octal, Decimal, Hexadecimal sayı sistemleri ve dönüşümler, kodlamalar. Sayı sitemlerinde dört işlem. Mantık matematiği, aksiyom. Teorem ve özellikleri, Venn kümeleri. Kombinasyonal lojik devre elemanları, tanım tabloları, fonksiyon denklemleri, kombinasyonal lojik devrelerin tasarlanması. Fonksiyon denklemlerinin indirgenme yöntemleri. Bağlaç ve tümleçlerin elektronik yapısı, Sayısal entegre devreler ve familyaların özellikleri. Orta çaplı entegre devrelerin fonsiyonel yapıları (Toplayıcılar, Mux, Demux, kodlayıcılar, kod çözücüler v.b) ve uygulamaları. Ardışıl Lojik devre elemanlarının tanımlanması, Asenkron ardışıl Lojik devreler, Senkron ardışıl Jojik devrelerin tasarım adımları, uygulamalar. A/D, D/A devreleri. PLA’lara giriş.

BMÜ-241        BİLGİSAYAR BİLİMİ İÇİN AYRIK YAPILAR         2 0 0 2

Saymanın temel prensipleri, Lojiğin temelleri, Kümeler, Matematiksel tümevarım, Bağıntı ve fonksiyonlar, Sonlu durum makinaları, Bağıntılar, Hariç tutma, dahil etme, Üreten fonksiyonlar, Tekrarlı bağıntılar, Graf teorisine giriş, Ağaçlar, Optimizasyon ve matching, Halkalar ve modüler aritmetik, Boolean  cebri ve anahtarlama fonksiyonları, Gruplar, kodlama teorisi ve Poyla metodu, Sonlu alanlar ve kombinasyonal tasarım.

BMÜ-213        SİSTEM TEORİSİ         2 0 0 2

Sistemlerin ve işaretlerin sınıflandırılması. Temel sistem analiz yaklaşımları. Doğrusal ve katsayı zamanla değişmeyen sistemlerin analizi. Laplace dönüşümleri ile sistem çözümleme. Blok diyagramları ve kararlılık. Bilişim sistemlerine giriş. Sistem geliştirme yaşam döngüsü.

BMÜ-221        VERİ YAPILARI         3 2 0 4

Temel Yapılar (Dile özgü Fonksiyon, kümeler veri saklama yapıları). Yığın yapısı, statik dizi üzerinde gerçekleme. Kuyruk yapısı, çevrel dizi üzerinde gerçekleme. Statik-dinamik bellek ayrımı, dinamik bellek kullanımı. Dinamik Yığın ve Kuyruk Yapıları. Bağlantılı genel liste yapıları, dinamik bellek kullanarak gerçekleme, düğüm ekleme, çıkarma, vs. Ardışıl ve İkili Arama Algoritmaları. Tablolar ve Özüt Çıkartma (Hashing). Özyinlemeli çalışma düzeni ve hızlı sıralama algoritması. Birleştirme Sıralaması (Merge Sort). İkili Ağaç Yapısı ve İkili Ağaca Özyineli ve iteratif Ekleme. İkili Ağaçta Arama. İkili Ağaçta Gezinti. İkili Ağaçtan Düğüm Çıkarımı.

MAT-215             LİNEER CEBİR         2 0 0 2

Vektör, uzunluk ve nokta çarpım, düzlemler, matrisler ve lineer denklemler, Gauss eliminasyonu, matrislerle eliminasyon, matris işlemlerinin kuralları, Gauss-jordan yöntemi ile matris tersi alma, faktorizasyon, LU ayrıklaştırılması, Transpoze ve Permütasyon matrisleri, Vektör uzay ve alt uzayları, Sıfır uzayı, satır, sütun ve sol sıfır uzayı, Rank, Ax=b'nin çözümü, Lineer bağımsızlık, baz ve boyut, ortogonallik, izdüşümler, Ortogonal bazlar ve Gram-Schimidt, Determinantlar, Kofaktörler, Cramer kuralı, Özdeğer ve Özelvektörler, Matrislerin köşegenleştirilmesi, özdeğer hesaplanması, Diferansiyel denklemlere uygulama, Simetrik, Pozitif tanımlı ve benzer matrisler, Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler, Uygulamalar.

BMÜ-201       MESLEKİ İNGİLİZCE-I         2 0 0 2

Dersin temel amacı öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarla ilgili terim ve terminoloji tanımalarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır. Ders okuma-anlama yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Konularına göre düzenlenmiş teknik okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır.

BMÜ-234       BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU VE TASARIMI         3 0 0 3

Bilgisayar soyutlama ve teknolojisi. Bilgisayar dili. Komut kümesi mimarisi (Instruction set Architecture-ISA), ISA tasarım esasları, RISC ve CISC mimarileri, assembly ve makine dili, RISC makinelerin programlanması. Bilgisayar aritmetiği, aritmetik-mantık birimi, kayan noktalı sayılar ve aritmetik uygulamaları. İşlemci tasarımı, datapath ve kontrol uygulamaları, mikro programlanmış kontrol, istisna tespitleri(exception detection). Boru hattı ve tehlikeli durumlar, boru hatlı işlemci tasarımı, tehlikeli durum tespitleri, dallanma tahminleri ve exception handling.  Hafıza hiyerarşisi, prensipleri ve yapısı. Önbellek performansı, sanal hafıza ve kesimlendirme(segmentation). Giriş-çıkış aletleri(I/O devices), I/O performans, I/O arabirimleri.

BMÜ-236       SAYISAL YÖNTEMLER         3 0 0 3

Matematik Modelleme ve Mühendislik Problemlerinin Çözümü. Nümerik Hesaplar, Yaklaşım, Yuvarlatma ve Kesme Hataları. Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Kapalı Yöntemler (Grafik, İkiye Bölme, Yer Değiştirme, Adım Arttırmalı). Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Açık Yöntemler (Basit İterasyon, Newton-Raphson, Sekant, Katlı Kökler).  Polinomların Köklerinin Bulunması – Klasik, Müler, Bairstow, Diğer Yöntemler. Lineer Sistemlerin Çözümü – Gauss Eliminasyon, Gauss Jordan. Özel Matrisler ve Gauss Siedel. Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümü. Sonlu Farklar. İnterpolasyon (Gregory Newton - Langrange ve Ters İnterpolasyon). Sayısal Türev. Sayısal İntegral. Eğri Uydurma Yöntemleri. Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümü

İST-201          OLASILIK VE İSTATİSTİK         3 0 0 3

Olasılık Uzayları, Kombinatoryel Analiz, Ayrık rasgele değişkenler, Ayrık rasgele değişkenlerin beklentisi, Sürekli rasgele değişkenler, Bileşke dağılımlı rasgele değişkenler, Uniform dağılım, Geometrik dağılım, Binom dağılımı, Bernoulli süreçleri ve dağılımı, Poission dağılımı, Beklentiler ve büyük sayılar teorisi, Moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar,     İstatistiğe giriş ve hipotez testi.

BMÜ-238        SAYISAL İŞARET İŞLEME         2 0 0 2

Giriş, İşaret işleme nedir? Analog-Sayısal ve Sayısal-Analog Çevriminin teorisi. Sürekli ve Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler. Ayrık Zaman İşaretler ve Özellikleri. Ayrık Doğrusal ve Zamanla Değişmeyen Sistemlerin Özellikleri. Fark denklemleri, Ayrık zamanlı sistemlerin fark denklemleri ile modellenmesi (kaskad ve parelel yapılar). Fark denklemlerinin çözüm yöntemleri. Ayrık zamanlı sistemlerin durum denklemleri ile modellenmesi ve çözümleri. Ayrık Bir Sistemin Birim Vuruş ve Frekans Cevabı. Z-Dönüşümü ve Özellikleri. Ters Z-Dönüşümü. Ayrık zamanlı sistemlerin transfer fonksiyonları ve çözüm yöntemleri. Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü. Ayrık Zamanlı Hızlı Fourier Dönüşümü, algoritmaları ve gerçekleştirme uygulamaları. Ayrık zamanlı Filtre Yapıları. FIR Filtre Tasarımı.

MAT-224        DİFERANSİYEL DENKLEMLER         2 0 0 2

Birinci mertebe denklemler; ayrılabilen denklemler, lineer denklemler, değişken dönüşümü ve integrasyon çarpanı, varlık ve teknik teoremleri, uygulamalar. Yüksek mertebe lineer denklemler; parametrelerin değişimi yöntemi, mertebe düşürme, sabit katsayılı denklemler; belirsiz katsayılar yöntemi. Euler-Cauchy denklemi. Kuvvet serisi yöntemi; adi ve regüler singüler noktalar civarında çözümler. Laplace dönüşümü; temel tanımlar ve teoremler,

başlangıç değer problemlerinin çözümü, konvolüsyon, delta fonksiyonu ve transfer fonksiyonu. Lineer diferansiyel denklem sistemleri; temel teori ve çözümler, Laplace dönüşümü ile çözümler. İkinci mertebe lineer kısmi türevli diferansiyel denklemler ve değişkenlerin ayrılması yöntemi.

BMÜ-232        SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI         0 0 2 1

Entegre devreler, lojik familyaların temel devreleri, özellikleri, tanınmaları ile ilgili teorik bigiler.

Ortak deney: Elektrik devreleri ile çalışılırken gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanması, Lab.araçlarının tanınması, Osiloskop, ölçü aletleri, Lojik analizör kullanımının öğrenilmesi, Değişik işaretlerin ölçülmesi ve analizi. Temel D.C  ve A.C devre elemanlarının tanınması ve basit elektrik devrelerinde ölçmeler ve analiz.

Ortak deney: Temel elektronik devre elemanlarının tanınması, transistorlerin lineer ve anahtarlama modlarında çalışmasını anlamak için basit elektronik devre uygulamaları, elde edilen işaretlerin ölçülmesi ve Osilaskopta analizi.

Tümleşik Devre Mantık aileleri: TTL, MOS,CMOS, HTL, ECL v.b familyaların temel özelliklerinin uygulamalı olarak çıkarılması ve karşılaştırılması. Değişik ailelerinin aynı devrede kullanılmasına ait uygulamalar.

Lojik Kapılar ve Kombinasyonal Lojik Devreler: Bir kombinasyonal devre probleminden, fonksiyon denkleminin elde edilmesi, bunun SSI kapı entegreleri ile gerçekleştirilmesi. Sadece NAND veya NOR kapıları ile gerçekleştirilmesi. Verilen bir kombinasyonal lojik devreden, tanım tablosunun çıkartılması.

Orta Ölçekli Entegre Devreler ve uygulamaları: MUX, DEMUX, Encoder, Decoder MSI’lar ile kombinasyonal devre tasarımı uygulamaları.

Sayısal Aritmetik: Toplayıcı, 4 bitlik paralel toplayıcı, ALU entegre devreleri ile matematiksel işlemlerin ikilik tabanda gerçekleştirilmesi. Lojik analizörle analiz.

Flip-Floplar ve Ardışıl Devre Tasarımı: Değişik tip FF entegrelerinin test edilmesi, Bir Ardışıl devre probleminin tasarlanması ve entegre devrelerle gerçekleştirilmesi ve analizi.

Sayıcılar ve Kayıtcılar: İleri geri sayıcı ve Shift register entegrelerininincelenmesi, sayma, kaydırma, Seri-Parelel dönüşümler ile ilgili uygulamalar ve işaretlerin analizi. Decoder ve DSPLay aracılığı ile sayma durumlarının gözlenmesi.

Veri Çevrimi: ADC ve DAC  entegre devrelerinin incelenmesi ve giriş ve çıkış işaretlerinin analizi.

Zamanlayıcı Devreleri: Saat palsı üreten devrelerin incelenmesi ve uygulaması. 555 entegresi ile zamanlama işaretlerinin eldesi.

BMÜ-202        MESLEKİ İNGİLİZCE-II         2 0 0 2

Öğrencilerin yazılı olarak sunması gereken dönem ödevleri ve raporlar için gerekli olan yazma teknikleri en çok kullanılan formatlarıyla birlikte uygulamalı olarak verilir. Derste ingilizce teknik bir metnin nasıl yazılacağı anlatılır. Ayrıca bu dersi desteklemek için sorun yaratan ileri düzey gramer konuları da işlenir.

BMÜ-333        MİKROİŞLEMCİLER         3 2 0 4

Bilgisayarlar ve mikroişlemciler. Mikroişlemci mimarisi ve çalışması. Intel ailesinin 16 bit ve 32 bit mikroişlemcileri. 16 bit X86 çekirdeğinin adresleme modları. Veri transfer komutları, aritmetik ve lojik komutlar, program kontrol komutları. 16 bit X86 mimarisinin programlanması. Hafıza arabirimi ve hafıza organizasyonu. Temel Giriş/Çıkış arabirimi. Programlanabilir paralel arabirim(8255). Kesmeler. Programlanabilir kesme kontrol edici(8259A). Zamanlayıcılar, sayıcılar.  Programlanabilir zamanlayıcılar, sayıcılar(8254). Sayısal-Analog ve Analog-Sayısal dönüştürücüler (DAC0830 ve ADC0808). Seri veri haberleşmesi ve programlanabilir 8251A arabirimi.

BMÜ-329        VERİTABANI SİSTEMLERİ         3 2 0 4

Giriş. Tanımlar ve Temel Kavramlar. Dosya yapıları ve indeksleme: Sıralı dosyalar, Özüt işlemleri, B+ ağaçları. Varlık-Bağıntı Modeli. İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir. İlişkisel Hesap. SQL Standart İlişkisel Dili. Bütünlük Kısıtlamaları. İşlevsel Bağımlılık. İlişkiler için Normal Formlar. Sorgu Eniyileme. Hareket Kavramı. Hareketlerin Birlikte İşletilmesi. Kilitlenmeler.Kurtarma Teknikleri.

BMÜ-325        PROGRAMLAMA DİLLERİ         3 0 0 3

Programlama dillerinin gelişimi. Syntax ve semantics kavramları. Bağlanma(bindings), tip kontrolü ve alan kontrolü (type checking and scopes). Data tipleri. İfade ve atama durumları. Durum seviyeli kontrol yapıları. Altprogramlar ve altprogram uygulamaları. Soyut data tipleri. Nesne tabanlı programlama için destekler. Concurrency. Fonksiyonel programlama dilleri ve LISP. Mantısal programlama dilleri ve PROLOG

BMÜ-313        BİÇİMSEL DİLLER VE OTOMATA TEORİSİ         3 0 0 3

Sonlu özdevinirler (Deterministik ve deterministik olmayan özdevinir modelleri), Lamda-geçişleri, Mealy ve Moore makineleri, yalınlaştırma yöntemi). Düzgün kümeler ve deyimler, sonlu özdevinir-düzgün deyim ilişkisi. Dilbilgisi ve diller (Biçimsel dilbilgisi ve diller, dilbilgisi ve dil sınıfları ve özellikleri. Düzgün dilbilgisi ve diller, düzgün dilbilgisi-sonlu özdevinir ilişkisi). Bağlamdan bağımsız dilbilgisi ve diller. Yığıtlı özdevinirler (Push-down automata) – Yığıtlı özdevinir modeli, yığıtlı özdevinir-bağlamdan bağımsız dilbilgisi ilişkisi. Turing Makineleri. Ayrıştırma işlemleri (Parsing)—Ayrıştırma işlemleri: Ayrıştırma türleri, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya ayrıştırma, bağlamdan bağımsız diller için LL(k) ve LR(k) ayrıştırma, LR(k) ayrıştırmada sonlu özdevinir modelinin kullanılması.

BMÜ-393        MESLEKİ UYGULAMA –I         0 0 2 1

I. Yaz Stajı Uygulaması Değerlendirmesi

BMÜ-314        İŞLETİM SİSTEMLERİ         3 0 0 3

Giriş, bir işletim sistemi nedir, işletim sistemi yapısı, süreçler, süreçler arası haberleşme, süreç tarifeleme, bellek yönetimi, sanal bellek, sayfa değiştirme algoritmaları, güvenlik mekanizması, koruma mekanizması, giriş/çıkış “ IQ “ prensipleri ve programlama, donanım ve yazılım ölü-kilitlenmeleri (deadlocks), dağınık işletim sistemleri, dağınık işletim sisteminde haberleşme, dağınık işletim sisteminde senkronizsayon, dağınık işletim sisteminde süreç ve işlemci, dağınık dosyalama sistemi.

BMÜ-332        BİLGİSAYAR AĞLARI         3 0 0 3

Sayısal iletişimin temelleri, sayısal kodlamalar. Bilgisayar ağ  kavramları, Model, standart, protokol kavramları. OSI katmanlarının açıklamaları, Segment, Paket, Çerçeve tanımlamaları. Katmanlar arası iletişim.  Hata sezme yöntemleri.  Ağ topolojileri ,  Adreslemeler  ve dönüşüm.  Ağ cihazlarının görev ve tanımları.  Yönlendirme algoritmaları.   LAN teknolojileri ve temel özellikleri. Yapısal kablolama. WAN teknolojilerine giriş. TCP/IP modeli ve protokol kümesinin temel özellikleri. TCP/IP ve İnternet. Ağ işletim sistemlerine bir bakış. Ağ güvenliği ile ilgili temel bilgiler.

BMÜ-316        ALGORİTMA ANALİZİ         3 0 0 3

Algoritma nedir? Matematiksel temeller. Algoritma analizi nasıl yapılır? Master teoremi ve tekrarlı bağıntılar. Algoritma tasarım yöntemleri: Bilinen probleme indirgeme, Özyineleme, Böl ve Yönet, Kaba Seçim Algoritması, Dinamik Programlama. İleri Veri Yapıları: Yığınlar, Ayrık Kümeler.

BMÜ-326        YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ         2 0 2 3

Giriş. Temel Kavramlar. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Planlama. Sistem Çözümleme. Tasarım. Gerçekleştirim. Yazılım Doğrulama ve Geçerleme. Kurulum, Bakım. Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım. Yazılım Mühendisliğinde Formal Yöntemler.

BMÜ-431        BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI         0 0 2 1

Deneylere teorik hazırlık. Win2003 İşletim Sistemi ve Özellikleri. Linux İşletim Sistemi ve Özellikleri. TCP-IP Simulasyonu ve JAVA ile Dağıtık Programlama. Client-Server ortamında Veri Tabanı Kullanımı. Router ve Switch Cihazlarının Konfigüre Edilebilmesi İçin Temel Deney. LAN Teknolojileri. VOIP ( Voice over IP)  IP üzerinden Ses İletimi. OPNET ile bilgisayar ağları simülasyonları. Ağ trafiğnin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

BMÜ-425        İNTERNET PROGRAMLAMA         2 2 0 3

Sunucu-İstemci haberleşmesi. Markup Dilleri ve biçim levhaları. HTML, Dinamik HTML. HTTP, formlar ve veri değiş-tokuşu. İstemci tarafı programlama. JavaScript. Sunucu nesneleri, tarayıcılar, DOM. Java ile internet programlama. Sunucu tarafı programlama: Web sunucular (( Apache , Apache Tomcat, Glassfish). Java Servletler. (JSP) Parçalanabilir programlama ve gösterimi: Java Server Pages.

BMÜ-401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM         0 2 0 1

Bir takım projesi çerçevesinde tasarım, proje yönetimi, tasarlama araçları, benzetim standarları, kalite kavramı değerlendirme beceri ve deneyimi sağlanacaktır.

MESLEKİ UYGULAMA –II         0 2 0 1

II. Yaz Stajı Uygulaması Değerlendirmesi

BMÜ-421        BENZETİM VE MODELLEME         3 0 0 3

 Sistemlerin tanımı ve matematiksel modelleme. Dinamik sistemler. Stokastik üreteçler. Uzaysal Dağılımlar. Stokastik Veri gösterimi. Zaman bağımlı sistemlerin modellenmesi. Markov süreçleri. Olay tetiklemeli sistemler. Sistem optimizasyonu. Uygulamalar, benzetim paketlerinin tanımı.

BMÜ-402 BİTİRME PROJESİ         0 2 0 1

Fakülte Bitirme Projesi Yönergesine göre gerçeklenecektir.

 

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

BMÜ-351        YAPAY ZEKA         3 0 0 3

Giriş. Akıllı Etmenler. Problem Çözme Yöntemleri. Bilgi ve Muhakeme. Mantıksal olarak hareket etme. Uzman Sistemler. Doğadan esinlenerek geliştirilen hesapsal yöntemler. Tecrübelerden Öğrenme. İstatistiksel Öğrenme Yöntemleri. Algılama ve Görme. Doğal Dil İşleme.

BMÜ-353        SAYISAL KONTROL         3 0 0 3

Sayısal Kontrole Giriş. Ayrık zamanlı sistemler için matematiksel modeller. Z Dönüşümü. Ayrık sistemlerin analizi. Durum değişkeni metodları. Kararlılık analizi. Sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı. Sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı. Bode Diyagramları. Bode Diyagramları. Kompanzasyon. Kontrol sistemlerinde mP ve DSP’ler.

BMÜ-355        BİLGİ SİSTEMLERİ         3 0 0 3

Bilgi Sistemlerine giriş,  Yazılım ve donanım, Veri ve bilginin organizasyonu, Telekomünikasyon, Internet, Intranet ve Extranetler, Elektronik ticaret ve alışveriş sistemleri, Bilgi ve Karar Destek Sistemleri, Özel İş Bilgi Sistemleri,  Sistem geliştirme, Bilgi sistemlerinde güvenlik, gizlilik ve etik konular.

BMÜ-357        SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME         3 0 0 3

İnsanının görsel algılama sistemini tanıtma. Örnekleme ve Kuvantalama. Temel gri seviye dönüşümleri. Histogram eşitleme ve özelleştirme. Uzaysal filtreleme: Yumuşatan filtreler. Uzaysal filtreleme: Keskinleştiren filtreler. Türeve dayalı filtreler. Fourier dönüşümünü tanıtma ve temel özellikleri. Frekans bölgesinde alçak geçiren filtreler. Frekans bölgesinde yüksek geçiren filtreler. Morfoloji temelleri. Süreksizlik belirleme. Kenar birleştirme ve sınır belirleme. Eşikleme ve bölge tabanlı bölütleme.

BMÜ-350        BİLGİSAYARLI GRAFİK         3 0 0 3

Giriş: Görüntüleme cihazları, hard-kopya cihazları, karşılıklı etkileşimli giriş cihazları. Nokta ve çizgi: Noktaların gösterimi ve transformasyonu. 2- boyutlu öteleme ve homojen koordinatlar. 3- boyutlu transformasyon ve projeksiyon: Ölçekleme, kesme, öteleme, döndürme ve perspektif transformasyonlar. Düzlem eğriler. Uzay eğriler: Kübik eğriler, Parabolik karışım, Bezier eğriler, B-splayn eğriler. Yüzey üretimi: Eğrisel yüzeylerin gösterimi, iki doğrusal yüzey, Lofted yüzey, Doğrusal Coans yüzey, iki-kübik yüzey yaması, Bezier ve B-splayn yüzeyler. Roster taramalı grafikler: Çizgi çizme algoritmaları, Bresenham algoritması, Tarama dönüşümü, Alan doldurma, Örnekleme hataları ve giderilme yöntemleri.

BMÜ-352        MAKİNE ÖĞRENMESİ         3 0 0 3

Giriş. Kavram öğrenme ve genelden özele sıralama. Karar ağacı öğrenme. Yapay Sinir Ağları. Hipotezleri Değerlendirme. Bayesian Öğrenme. Hesapsal Öğrenme Yöntemleri. Örnek tabanlı öğrenme. Genetik Algoritmalar. Takviye Öğrenme.

BMÜ-354        YAPAY SİNİR AĞLARI VE BULANIK MAKTIK         3 0 0 3

Kontrol Teorisine genel bakış. Kontrol sistemlerinde matematiksel modeller. Bulanık Mantık. Bulanık Kontrol. Yapay Sinir Ağları (YSA). YSA ile kontrol. Bulanık YSA ve Nöral Bulanık Kontrol. Bulanık mantık ve YSA Uygulamaları.

BMÜ-356 TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI         3 0 0 3

Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Oluşturma, Çok Kesitli Tomografi, Düz Dedektör Teknolojisi, Pozitron Yayılım Teknolojisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Nükleer Tıpta Görüntü İşleme, Nükleer Tıp Görüntülerinde Gürültü Azaltma, Renkli Akış Görüntüleme, Klinik Tomografi, Tıbbi Görüntünün Arşivlenmesi: PACS ve DICOM Standartları, WEB tabanlı Görüntü İletimi, Tıbbi Görüntülerin Sıkıştırılması

BMÜ-451        DUYARGA AĞLARI         3 0 0 3

Sensör Ağları için vizyon ve donanmım teknolojileri, Sensör Ağları Uygulamaları, Sensör Ağları Yazılımları, Sensör Ağlarında Programlama, Kablosuz Entegre Sensör Ağları, Sensörlerle Çevrenin izlenmesi,  Sensör Ağlarında veri yönetimi, Sensör Ağları Yazılımları (TinyOS, TinyVM vs), Yeni Sensör Ağları Programlama Modelleri, nesC Dili. Dizayn ve Uygulama Problemleri; TinyOS ve Motes,  Ağ mimarisi ve servisler, Programlama Dilleri ve Soyutlama,Programlama Araçları ve Sistem Geliştirme Kaynakları, Değerlendirme Problemleri; Modelleme ve Benzetim, Hibrid Sistemlerin kontrolü ve analizi, Topoloji Problemleri; Topoloji kontrolü ve devamının sağlanması, Yöneltme, Yer belirleme servisleri ve teknikleri, Veri manipülasyonu problemleri; Depolama, Indeksleme ve Sorgulama, Soyut veri yapıları, Yayılma ve difüzyon, Ağ içi akış kontrolü, Koordinasyon problemleri;Senkronizasyon ve kalibrasyon,Korrdinasyon için dağıtık algoritmalar

BMÜ-453        VERİ MADENCİLİĞİ         3 0 0 3

Giriş . Veri madenciliği için Veri ambarı ve OLAP Teknolojisi. Veri Önişleme. Sınıflandırma: Temel Kavramlar, Model Değerlendirme. Sınıflandırma: Alternatif Teknikler (Kural Tabanlı, En yakın komşu sınıflandırıcıları). Birliktelik Analizi: Temel Kavram ve Algoritmalar. Birliktelik Analizi: İleri Kavramlar. Kümeleme Analizi: Temel Kavramlar. Kümeleme Analizi: Algoritmalar, Anormallik Belirleme. Regresyon.

BMÜ-455        BİLGİSAYAR MİMARİSİ         3 0 0 3

Bilgisayar tasarımının ilkeleri ve temel hesaplama kavramları. Program çalıştırmanın mekaniği. Superskaler çalışma. intel pentium ve pentium pro işlemciler. PowerPC işlemciler: 600 Serisi, 700 Serisi ve 7400 işlemciler. Intel Pentium 4 ve motorola G4E karşılaştırması: Yaklaşım ve tasarım felsefesi. Intel Pentium 4 ve motorola G4E karşılaştırması:The back end. 64 bit hesaplama ve X86-64. G5 işlemciler: IBM PowerPC 970. Önbellekler ve performans değerlendirmesi. Intel Pentium M, Core Duo ve Core2 Duo işlemciler.

BMÜ-457        AĞ GÜVENLİĞİ         3 0 0 3

Ağ ve bilgisayar güvenliği nedir? Güvenlik politikaları. IP adresleme mekanizmaları (IPv4, IPv6), Fiziksel ve IP adres dönüşüm protokollarının özeti (ARP, RARP). İnternet protokolunun detayları, Datagramların Yönlendirilmesi. ICMP protokolunun detayları, IP Datagram Yönlendirme Protokolları (RIP,OSPF v.b). Transport katmanı protokollarının incelenmesi. Ağ Konfigirasyon protokollarının incelenmesi (Bootp, DHCP v.b). Alan İsimlendirme Sisitemi, DNS protokolu, WWW kavramı. SMPT, IMAP, POP3, TELNET, FTP, TFTP, NFS, SNMP protokol yapılarının incelenmesi. Firewall ve Gateway yapıları. Ağ Cihazlarının güvenliği. VPN ağların incelenmesi. Saldırı Tespit sistemleri. ARP ve TCP protokoluna yönelik saldırılar, DNS protokolu güvenliği. Ağ ve Hizmetlere yönelik saldırılar. Koordineli dağılmış saldırılar. Bilgi Toplama Teknikleri, Güvenlik Politikaları.

BMÜ-459             ÇOKLU ORTAM HESAPLAMA         3 0 0 3

 Çokluortam bilgileri ve uygulamaları: Çoklu ortam nadir? Çoklu ortam ve kişisel hesaplama. Gelişen uygulamaların tanıtımı. Bilgisayar, haberleşme ve eğlence ürünlerinin birleşimi: Teknoloji eğilimleri. Dağıtık çoklu ortam sistemlerinin mimarisi ve yayınlama: Dağıtık çokluortam sistemleri, Standartların rolü; senkronizasyon, QOS mimarisi, multimedia sistemleri için iskelet. Sayısal ses sunumu ve işleme: Temel sayısal ses işareti işleme, MIDI tanıtımı. Görüntü ve vidyo teknolojisi: TV kameraları için tarama prensipleri ve sensörler, Renk temelleri ve renkli vidyo. Ses ve görüntü sıkıştırma. Sürekli ortam uygulamaları için sistem ve mimari desteği: iş istasyonları işletim sistemlerinde sınırlar ve yeni işletim sistemleri, çoklu ortam sistem servis mimarileri, çoklu ortam cihaz veri modelleri ve sistem desteği, haberleşme yayımlama.

BMÜ-461        GRİD ROGRAMLAMA         3 0 0 3

Grid Hesaplamaya giriş; Hesaplama Kaynaklarının sanallaştırılması, Örnek Gridler, OGSA, WSRF,Web Servisleri ve Grid. Grid Mimarisi; Sanal Kuruluşlar, Kaynakların paylaşımı, Web Servisler: Avantajlar, Dezavantajlar, Web Servisleri Mimarileri, Hizmet Odaklı Mimari, Web Servis Standardları: WSDL, SOAP, UDDI, WS-Addressing, Grid Servisleri, Grid Servis Fabrikaları, OGSA-Open Grid Services Architecture, OGSI- Open Grid Services Infrastructure, GT3. Grid Teknolojileri; Globus, Nexus, Condor, MDS-Metacomputing Directory Service, Uzaktan Dosya ve program işletme ve yönetimi, Kaynak Yönetimi. Grid güvenlik altyapısı/Kimlik denetleme, Paralel Hesaplama; Peer to Peer Hesaplama, Peer-to-Peer ağlar, Algoritmalar, Grid Uygulamaları, Semantic Grid.

BMÜ-463        DAĞITIK SİSTEMLER         3 0 0 3

Dağıtık sistemlere giriş: amaç, donanım ve yazılım kavramları, istemci-sunucu modelleri.  İletişim: katman protokolleri, uzak yordam erişimi, uzak nesne kullanımı, mesaj yönelimli iletişim, stream yönelimli iletişim.  Süreçler: kanallar, istemciler, sunucular, kod göçü, yazılım ajanları.  İsimlendirme: isimlendirme varlıkları, uzak varlıkların yerleşimi, referans edilmeyen varlıkların yok edilmesi.  Senkronizasyon: saat senkronizasyonu, mantıksal saatler, global durum, seçim algoritması, mutual exclusion, dağıtık hareketler.  Tutarlılık ve kopyalama: giriş, veri merkezli tutarlılık modelleri, istemci merkezli tutarlılık modelleri, dağıtık protokoller, tutarlılık protokolleri.  Hata toleransı: giriş, süreç resilience, güvenilir istemci-sunucu iletişimleri, güvenilir grup iletişimleri, dağıtık onaylama, kurtarma.  Güvenlik: giriş, güvenli kanallar, erişim kontrolü, güvenlik yönetimi.  Dağıtık nesne-tabanlı sistemler: Corba, Dağıtık COM, GLOBE, CORBA ve DCOM ve GLOBE karşılaştırması.  Dağıtık dosya sistemleri: Sun ağ dosya sistemi (SNFS), CODA dosya sistemi, Diğer dağıtık dosya sistemleri.  Dağıtık doküman-tabanlı sistemler: WWW, LOTUS NOTES, WWW ile LOTUS NOTES kıyası.  Dağıtık koordinasyon-tabanlı sistemler: Koordinasyona giriş, TIB/RENDEZVOUS, JINI, TIB/RENDEZVOUS ile JINI kıyası

BMÜ-465        AĞ      PROGRAMLAMA         3 0 0 3

Client-server etkileşimi, socket arayüzbirimi, client ve server örnekleri, DNS ile isimlendirme, DNS client-server model, server model, server donanımı, elektronik mail tanımı ve iletimi, dosya iletimi ve uzaktan dosya erişimi, world wide web sayfası ve sergileme (browsing), dinamik web sayfaları için CGI, aktif web sayfaları için java, ağ yönetim, ağ güvenliği, sistem yerleştirme

BMÜ-450        BİYOİNFORMATİK         3 0 0 3

Giriş . Temel Kavramlar. Biyolojik yapılar, diziler. Protein sentezi ve analizi. Dizi hizalama. Çoklu dizi hizalama. Motif temsil etme. Motif arama ve keşfetme. Protein yapı tahmini. Gen ifadeleri. Gen düzenliyici ağlar.

BMÜ-452        BİLGİ GÜVENLİĞİ         3 0 0 3

Bilgi güvenliği nedir? Koruma adımları. Bilgi güvenliği servisleri, Gizlilik, bütünlük ,Kimlik kanıtlama,Erişilebilirlik, Sorumluluk, Erişim denetimi, inkar edememe, Bu boyutlara güvenilirlik  ve emniyet. Güvenliğe saldırıları, Pasif : Dinleme, Aktif : Kesme, değiştirme, üretme ,Güvenlik mekanizmaları. Şifreleme, Şifre çözme,Konvansiyonel (simetrik) şifreleme ,Klasik teknikler ve modern teknikler, Açık anahtar şifreleme konularına genel bakış. Modern Şifreleme Teknikleri -  LUCIFER, DES, IDEA, BLOWFISH, RC5, RC4, Üçlü (Triple) DES. İleri şifreleme teknikleri, US NIST standartı temel yapıları. 128, 192, 256 bit blok ve anahtar. Anahtar dağıtımı, kimlik kanıtlama, Saldırılara dayanıklılık. Açık Anahtar Şifreleme ,Asimetrik, şifreleme ve şifre çözme için bir açık ve bir gizli anahtar çiftinin oluşturulması, RSA algoritması. Kimlik kanıtlamada ve oturum anahtarı  yaratmada açık anahtar şifreleme. Simetrik Şifreleme, Bilginin yüksek hızlarda devamlı bir şekilde şifrelenmesi. Anahtar Dağıtımı, Açık anahtarların dağıtımı, Açık Anahtar Otoriteleri (AAO),Açık Anahtar Sertifikaları. Sertifika geçerlilik süresi (X.509), Gizli anahtarların dağıtımı, Needham-Schroeder Protokolu , Diffie-Hellman Anahtar Değişimi. Sayısal İmzalar,Özet Kodlar ,MD4, MD5, SHA-1, RIPEMD-160, HMAC, ….,RSA sayısal imzaları (RSA şifreleme),DSS (Digital Signature Standard) sayısal imzaları. Servisler ve Protokoller, Kimlik Kanıtlama Servisleri; Kerberos, X.509 kimlik kanıtlama (sertifika) servisi, Elektronik Posta servisleri; PGP (Pretty Good Privacy),S/MIME Transport ve Ağ Katmanı servisleri; SSL ve Güvenli IP (IPsec). Servis ve protokolların  detayları. İşletim sistemleri ve ağ güvenliği. Bilgi güvenliği politikaları.

BMÜ-454        DERLEYİCİ TASARIMI         3 0 0 3

Giriş, temel kavramlar. Programlama dilleri ve özellikleri. Lexical analiz. Syntax analiz. Sembol tabloları. Hata belirleme ve düzeltme. Orta seviye kod üretimi. Kod optimizasyonu. Veri akış analizi. Kod üretimi. İleri konular

BMÜ-458        GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI         3 0 0 3

Gömülü sistemlere giriş. Yazılım mühendisliği için donanım temelleri. İleri donanım temelleri. Kesmeler. Yazılım mimarilerine bakış. Gerçek zamanlı işletim sistemleri. İşletim sistemleri servisler. Gerçek zamanlı işletim sistemleri kullanılarak tasarım yapılması. Gömülü yazılım geliştirme aletleri. Debugging teknikleri. Örnek sistemler.

BMÜ-460        OYUN PROGRAMLAMA         3 0 0 3

Bilgisayarlı Grafik, Oyun motorlarına giriş, Bilgisayarlı Grafik 2B ve 3B uygulamaları, Bilgisayarlı Grafik ve Modelleme, Kullanıcı arabirimi (GUI) tasarlama, Oyun tasarımı, Oyun motoru tasarımı, Oyun botları, Oyun Yapay Zekası, Oyun Yapay Zekası ve Ağ üzerinden çok-kullanıcılı oyunlar, Bilgisayar oyunları için senaryo hazırlama,

Oyun fiziği,Oyun programlama araçları ve ortamları.

BMÜ-462        ELEKTRONİK TİCARET         3 0 0 3

Elektronik ticaret ve elektronik iş kavramlarına giriş. Elektronik ticaret/iş konusunun bilgisayar dışındaki diğer disiplinlerle olan etkileşimleri. Elektronik iş modelleri. İnternet’te pazarlama, Güvenlik, SET, SSL, elektronik imza protokolleri. Elektronik iş/ticaret konusuna hukuki, toplumsal ve ahlaki yaklaşımlar. E-Ticaret ve E-İş Uygulamaları.

BMÜ-464        KABLOSUZ VE MOBİL AĞLAR         3 0 0 3

Kablosuz ağlara ve mobil haberleşmeye giriş: kablosuz iletim. Ortam Ulaşım kontrolü (Medium Access Control) TDD/FDD ve kanal ulaşımı (TDMA/CDMA/FDMA/Hybrids), kablosuz haberleşmenin temelleri (Cell reuse, spectrum, sectoring, vb.), Hücresel ağlar (GSM/IS-95), Genel ve ileri mobil ağlar çalışmaları (UMTS/IMT-2000/Satellites), yerelleştirme, Handoff, Bağlantı yönetimi, Uydu ağları: Uydu haberleşmesine giriş, GEO/MEO/LEO uydu sistemleri, uydu mimarisi, uydu yönlendirme, uydu kanal ulaşımı, Handoff, Protokoller, Uygulamalar. Ad Hoc Ağları: Cep radyo ağları temelleri, Mimari ve protokoller,  Ad Hoc problermleri (Routing/Handoff), Ad Hoc yönlendirme yapısı, diğer yaklaşımlar ve uygulamaları.  Kablosu LAN’lar, Broadband kablosus Ulaşım, WiMax: Kablosuz LAN’lar ve WSL’lerin Mimari/Topolojileri.  Mobil IP: Kablosuzda IP problemleri (Routing/Handoff), Mobil IP prensipleri, diğer yaklaşımlar ve uygulamaları. Mobil nakil katmanı, WAP, kablosuz ağlar üzerinde çoklu ortam uygulamarı için gereksinimler, Sensor ağlarına giriş.

BMÜ-466        ROBOTİK         3 0 0 3

Giriş. Robot kollar ve robot kolların matematiksel modeli. Mobil robotlarda hareket. Mobil robot kinematiği. Algılama. Mobil robotlarda lokalizasyon. Mobil robotlarda planlama ve navigasyon.

BMÜ-470        BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Üretim (CAM). CAD temelleri. CAD mimarisi ve donanımı. Java 3D. Geometrik Modelleme Teorisinin Temelleri. Modelleme ve CAD (genel amaçlı ve özel amaçlı) yazılımlarının tanıtımı ve işlevleri. Eğriler ve Eğrisel Yüzeyler (Bezier, B-Splines, NURBS). Katı Modelleme (B-rep, CSG, Sweep). Genel Mühendislik Uygulamaları. Sanal Gerçeklik ve VRML.

BMÜ-492 FİKRİ MÜLKİYET         2 0 0 2

Fikri mülkiyet hakları, Küresel ekonomide sınai mülkiyet, Türkiyede sınai mülkiyet hakları ve Türk Patent Enstitüsü, Uluslararası fikri mülkiyet hukukunun kaynakları ve temel prensipleri, markalaşma, coğrafi işaret, patent sistemine giriş, ulusal ve uluslararası patent koruması, Patent İşbirliği Anlaşması(PCT) ve Avrupa patent sözleşmesi(EPC), patent tarifname hazırlama, patentlenebilirlik kriterleri, patent araştırma ve inceleme raporları, patent araştırma sistemleri ve patent veri tabanları.

Türkçe