Diller

Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri alanında yeterli bilgi birikimi kazanımı ve bu bilgi birikimini bilgisayar mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
 2. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 3.   Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 4.  Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 5. Varolan mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, analiz yöntemleri kullanarak çözümleme becerisi
 6.   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 7.  Etkin iletişim kurma becerisi
 8. Şirketlerin işleyişi, bilgisayar mühendisliğinin iş alanları hakkında bilgi birikimi
 9.   Yaşam boyu öğrenme merakı ile devamlı gelişen dünyanın devamlı gelişen bir bireyi olma bilinci
 10. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 11.  Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 12. İnsiyatif alabilme ve yönetim becerisi
 13. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
Türkçe